Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura

148. dziecko z autyzmem terapia deficytów wyd. 2

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu /  Barbara Winczura.  – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008. – 208 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 185-193. – ISBN 978-83-7308-997-9.

Barbara Winczura, autorka monografii, podjęła się próby zrozumienia i wyjaśnienia istoty oraz genezy autyzmu wczesnodziecięcego i perspektyw rozwoju dziecięcej teorii umysłu. Autorka rozpoczyna swoje rozważania od rozdziału teoretycznego, opisuje w nim m.in. rozwój badań nad genezą autyzmu i związane z tym kontrowersje, swoje poglądy na teorię umysłu i jej rolę w autyzmie. Omawia metodologię i wyniki własnych badań oraz przykłady niepowodzeń i sukcesów terapii poszczególnych dzieci autystycznych.

Przedmowa – 9.- Wprowadzenie – 13. – Rozdział I. Charakterystyka zaburzeń autystycznych – 17. – 1. Poglądy na temat patogenezy rozwoju dziecka autystycznego – 17. – 2. Zaburzenia w percepcji świata społecznego u dzieci autystycznych – 20. – 3. Zakłócenia w komunikowaniu się u dzieci z autyzmem – 31. – 4. Deficyt poznawczy w rozwoju dzieci autystycznych – 40. – 5. Z badań nad inteligencją dzieci autystycznych – 43. – Rozdział II. Powstawanie i rozwój umysłowej reprezentacji świata dziecka – 51. 1. Aparat pojęciowy dziecięcej teorii umysłu – 51. – 2. Dziecięca teoria umysłu a teorie naukowe – 59. – 3. Etapy rozwoju dziecięcej teorii umysłu w świetle najnowszych koncepcji – 60. – 4. Z badań nad dziecięcą teorią umysłu – 65. – 5. Dziecięca teoria umysłu a kompetencja komunikacyjna – 70. – 6. Neuropoznawczy model kształtowania się systemu „czytania umysłu’ – 73. – 7. Czynniki warunkujące rozwój dziecięcej teorii umysłu – 80.- Rozdział III. Zakłócenia w rozwoju teorii umysłu u dzieci autystycznych – 85. – 1. Defekt w rozwoju teorii umysłu u dzieci autystycznych – 85. – 2. Z badań nad różnymi aspektami rozwoju teorii umysłu u dzieci autystycznych – 87. – 3. Neuropoznawczy model systemu „czytania umysłu” w rozwoju dzieci autystycznych – 100. – Rozdział IV. Metodologiczne podstawy badań – 105. – 1. Cele i problematyka badań – 105. – 2. Hipotezy badawcze – 107. – 3. Zmienne i ich wskaźniki – 108. – 4. Charakterystyka metody badawczej – 109. – 4.1. Badania pilotażowe – 109. – 4.2. Eksperyment pedagogiczny – 112. – 5. Narzędzia badawcze – 118. – 5.1. Theory of Mind Screening Schaal (TOM) – Skala Kontrolna Teorii Umysłu Steernemana – 118. – 5.2. Próbki eksperymentalne – 120. – 6. Teren i organizacja badań eksperymentalnych  -122. – 7. Znaczenie badań pilotażowych dla przeprowadzanego eksperymentu – 122. – 7.1. Określenie możliwości rozwojowych dzieci autystycznych do poddania się zadaniom eksperymentalnym na usprawnianie teorii umysłu – 122. – 7.2. Sylwetki badanych dzieci autystycznych w świetle zebranego materiału badawczego – 123. – 7.3. Sprawdzenie przydatności i adaptacja wybranego narzędzia badawczego – 129. – Rozdział V. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych – 131. – 1. Poziom rozwoju teorii umysłu przed rozpoczęciem eksperymentu w wybranej grupie dzieci autystycznych – 132. – 1.1. Grupa eksperymentalna – 132. – 1.2. Grupa kontrolna – 138. – 1.3. Zbiorcza analiza wyników pretestu dla grup eksperymentalnej i kontrolnej – 143. – 2. Rozwijanie teorii umysłu u badanych dzieci autystycznych – 149. – 3. Poziom rozwoju teorii umysłu po zakończonym eksperymencie w wybranej grupie dzieci autystycznych – 151. – 3.1. Grupa eksperymentalna – 153. – 3.2. Grupa kontrolna – 159. – 3.3. Zbiorcza analiza wyników posttestu dla grup eksperymentalnej i kontrolnej – 164. – 4. Próba syntezy wyników badań w świetle weryfikacji hipotez – 171. – Rozdział VI. Konkluzje i implikacje praktyczne – 181. – Bibliografia – 185. – Załączniki – 195.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s