Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska

145. autyzm w ujęciu psycholingwistycznym

Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu./ Małgorzata Młynarska. –  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. – 386 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Acta  Universitatis Wratislaviensis nr 3057, ISSN 0239-6661 ; no 3057). – Bibliogr. s. 375-381. – Streszcz. ang. – ISBN 978-83-229-2924-7.

Celem tej publikacji jest potwierdzenie, że można pracować nad rozwojem teorii umysłu u dzieci dotkniętych autyzmem. Autorka proponuje jako metodę terapii terapię dyskursywną stworzoną podczas wieloletniej pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi. Terapia dyskursywna wykorzystuje komunikację słowną do stworzenia mózgowych mechanizmów wewnętrznej dyskursu  , które są warunkiem rozwoju teorii umysłu.

Wstęp – 11. – 1. Rozwój mowy dziecka – 15. – 2. Etapy rozwoju mowy w okresie prenatalnym – 15. – A. Okres niemowlęcy – 19. – B. Okres żłobkowo-przedszkolny – 21. – C. Okres wczesnoszkolny – 28. – 3. Socjolingwistyczne i psycholingwistyczne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka – 30. – 4. Rozwój kompetencji fonologicznej dziecka – 34. – 5. Badania własne nad pamięcią przekazu słownego i audiowizualnego u dzieci przedszkolnych z normalnie rozwiniętym językiem – 37. – II.  Opóźniony rozwój mowy –  55. – 1. Prosty opóźniony rozwój mowy czynnej a zaburzenia rozwoju poczucia tożsamości – 55. – 2. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI)  – 61. – 3. Zaburzenia mowy u dzieci związane z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego – 65. – A. Zaburzenia mowy, które są konsekwencją uszkodzeń korowych ośrodkowego układu nerwowego – 65. – C. Zaburzenia mowy i wady wymowy, które powstają z powodu zaburzeń w działaniu receptorów i efektorów  -70. – 4. Międzynarodowa kategoryzacja zaburzeń komunikacji u dzieci – 73. – III. Zjawisko autyzmu – 75. – 1.Historia badań nad autyzmem – 75. – 2. Opis syndromu autystycznego – 88. – A. Przyczyny powstawania zaburzeń rozwojowych na tle autyzmu – 88. – B. Różne sposoby diagnozowania autyzmu dziecięcego – 93. – C. Koncepcje terapeutyczne i metody stosowane w pracy z osobami dotkniętymi autyzmem – 101. – IV. Autyzm w świetle wiedzy o mózgu – 114. – 1. Pojęcie modułowości mózgu i różne jej ujęcia – 114. – 2. Moduł teorii umysłu i jego ewolucyjne znaczenie w ujęciu teorii mentalistycznych – 120. – 3. Autyzm jako ślepota umysłowa – 125. – 4. Ocena teorii mentalistycznych – 129. – 5. Charakterystyka modułu językowego – 131. – A. Koncepcja mowy wewnętrznej – 131. – B. Mózgowa organizacja funkcji mowy – 133. – 6. Teoria umysłu a funkcjejęzykowe – wzajemne relacje w kontekście autyzmu – 137. – 7. Problem komunikacyjny osób autystycznych w modelu teoretycznym Idy Kurcz – 139. – 8. Wątek językowy teorii umysłu – 143. – 9. Zagadnienia mowy wewnętrznej i refleksji u dzieci autystycznych – 149. – A. Językowy wymiar refleksji – 151. – B. Udział refleksji w aktywności poznawczej realizowanej przez moduł teorii umysłu – 153. – 10. Dyskurs u osób dotknietych autyzmem – 163. – 11.  Rekonstrukcja kompetencji komunikacyjnej u osób dotkniętych autyzmem -167. – V. Deficyt językowy osób dotkniętych autyzmem – longitudinalne badania własne – 173. – 1. Neurolingwistyczna interpretacja zaburzeń dyskursu u dzieci dotkniętych autyzmem – 173. – 2. Zjawisko ślepoty umysłowej jako problem terapeutyczny –  174. – 3. Własne badania nad językiem dzieci dotkniętych autyzmem – 179. – A. Prezentacja sylwetek dzieci biorących udział w badaniu – 181. – B. Wyniki badań po roku terapii dyskursywnej konwersacyjnej poprzedzonej rocznym okresem terapii integrującej -188. – C. Wyniki badań po drugim roku terapii dyskursywnej konwersacyjnej lub konwersacyjnej i mentalistycznej – 191. – 4 .Ogólne wnioski z badań nad formami aktywności słownej dzieci autystycznych – 195. – 5. Rola terapii integrującej w rozwijaniu kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci dotkniętych autyzmem – 196. – A. Rozwój mowy impresyjnej jako główny cel terapii integrującej – 196. – B. Metoda “Dyna-Lingua M-S” w terapii integrującej prowadzonej z osobami dotkniętymi autyzmem – 200. – VI. Teoria umysłu w ujęciu mentalistycznym – badania własne – 208. – 1. Językowe możliwości kompensowania braku teorii umysłu – 208. – A. Etap konwersacyjny terapii dyskursywnej – 209. – B. Etap mentalistyczny terapii dyskursywnej – 212. – VII. Przebieg terapii dyskursywnej i  jej wpływ na teorię umysłu dzieci dotkniętych autyzmem – 214. – 1. Test Fałszywych Przekonań (TFP) w wersji ćwiczeniowej – 214. – A. Faza zbierania informacji – 214. – B. Faza poznania problemu – 215. – C. Faza uchwycenia problemu i jego rozwiązywania – 216. – D. Faza zakończenia zadania – 216. – E. Faza weryfikacji własnego przewidywania – 216. – F. Faza oceny własnego przewidywania – 217. – 2. Inne techniki badające i rozwijające teorię umysłu w terapii dyskursywnej – 217. – A. Test domniemanej Wiedzy (TDW) – 218. – B. Test Domniemanych Stanów Emocjonalnych (          TDS) – 220. – C. Test Domniemanych Umiejętności (TDU) – 222. – D. Test Domniemanych Doświadczeń (TDD) – 225. – E. Test Rozpoznawania Mimicznego Wyrazu Emocji (TRMWE) – 228. – F. Językowy Test Ról Społecznych (JTRS) – 231. – VIII. Wnioski z przeprowadzonych badań nad teorią umysłu dzieci dotkniętych autyzmem – 235. – IX. Studium przypadku chłopca z zespołem Aspergera – 238. – 1. Piotr L. i jego życie z autyzmem – 238. – A. Okres przed rozpoczęciem terapii mowy i myślenia Piotra L. – 239. – B. Terapia mowy i myślenia jako stąły element życia Piotra L. -239. – C. Tworzenie podstaw samodzielności życiowej Piotra L. – 256. – 2. Przebieg procesu terapii mowy Piotra L. – 262. – A. Terapia integrująca w życiu Piotra L. (od 1995 do 1999 roku tj. od 4 do 9 roku życia) – 262. – B. Konwersacyjny etap terapii dyskursywnej w życiu Piotra L. (od 1999 do 2003 roku, tj. od 9 do 13 roku życia) – 264. – C.Mentalistyczny etap terapii dyskursywnej w życiu Piotra L. (od 2003 roku, tj. do 13 roku życia) -272. – X. Terapia dyskursywna w aspekcie teorii umysłu. Wybrane fragmenty sesji, diagnozy i programy terapeutyczne – 282. – 1. 1. Piotr L. (ur. 30 V 1991) – 282. – 12 XII 1999 -283. – 24 X 2003 – 285. – 6 I 2007. – 286. – 2. Piotr R. (ur. 29 XI 1993) – 302. – 12 I 2001 – 302. – 5 IV 2004 – 303. – 11 XII 2006 – 305. – 3. Wojtek P. (ur. 22 II 1997) – 316. – 4 IX 2002 – 317. – 18 V 2004 – 318. – 7 XII 2006 – 319. – 4. Adam B. (ur. 19 VI 1990) – 331. – XI. Projekt skali do pomiaru stopnia rozwoju teorii umysłu – 361. – 1. Przesłanki utworzenia skali do pomiaru stopnia rozwoju teorii umysłu – 361. – 2. Projekt Skali Teorii Umysłu w ujęciu psycholingwistyczym – 364. – A. Wiedza o spostrzeżeniach, które powstają u innego człowieka w określonej sytuacji – 364. – B. Wiedza o motywach, którymi ludzie mogą się kierować, oraz o związkach różnych motywów z określonymi kategoriami zachowań – 367. – C. Wiedza o pamięci i jej związku z zachowaniem człowieka – 369. – D. Wiedza o ludzkich emocjach i uczuciach oraz o związkach zachowań ludzi z ich uczuciami – 369. – E. Wiedza o tym, jak ludzie myślą i od czego ich myślenie zależy – 370. – F. Wiedza o dwóch głównych źródłach wiedzy : doświadczeniu i przekazie słownym – 371. – Zakończenie – 373. – Bibliografia – 375. – Summary – 382.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s