Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz

130. charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych

Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 281 s. : il. ; 24 cm. – Aneks. – Bibliogr. s. 230-246. – ISBN 978-83-227-2730-0.

Celem pracy Katarzyny Markiewicz było przybliżenie problemów dotyczących diagnostyki wczesnodziecięcej  w zaburzeniach rozwojowych. W książce przedstawiono analizę mózgowych mechanizmów regulacji zachowania oraz dysfunkcje procesów poznawczych. Autorka analizując regulacji emocjonalnej zależnej od struktury mózgu odwołuje się do wyników różnych badań klasycznych. W swoich badaniach uwzględnia także udział czynników środowiskowych w rozwoju jednostki oraz czynniki społeczne, które mogą utrudniać rozwój.

Wprowadzenie – 9. – Podziękowania – 14. – Rozdział 1. Kształtowanie się umysłu dziecka – 15. – 1. 1. Pojęcie rozwoju – ustalenia terminologiczne – 15. – 1.2. Rozwój umysłowy – zagadnienia teoretyczne – 22. – 1.3. Wybrane modele rozwoju umysłowego – 23. – 1.4. Teoria rozwoju umysłowego S.I. Greenspana – 29. – 1.5. Implikacje do teorii Greenspana – 35. – 1. 6. Czynniki warunkującekształtowanie umysłu – 36. – Rozdział 2. Determinanty zmian rozwojowych – 41. – 2. 1. Mózgowe mechanizmy regulacji zachowania – 41. – 2. 1. 1. Funkcjonalna anatomia mózgu – 42. – 2. 1. 2. Dyskusje nad racjonalnym i emocjonalnym mózgiem – 46. – 2. 1. 3. Koncepcja aktywności umysłowej – 49. – 2. 1. 4. “Umysł wcielony” – Koncepcja aktywności umysłowej według A. R. Damasio – 51. – 2. 1. 5. Uszkodzenia mózgu – 54. – 2. 1. 6. Dysfunkcje mózgu – 54. – 2. 1 .7. Autyzm a dysfunkcje mózgu – 59. – 2. 2. Udział czynników środowiskowych w rozwoju – 61. – 2. 2. 1. Kształtowanie się przywiązania jako czynnik modyfikacji zmian rozwojowych – 61. – 2. 2. 2. Postawy rodzicielskie a zmiana rozwojowa – 62. – 2. 2. 3. Społeczne determinanty dezorganizacji rozwoju – 64. – 2. 2. 3. 1. Społeczne problemy życiowe jako źródło rozwoju lub kryzysu – 65. – Rozdział 3. Możliwości rozwoju umysłowego osób z autyzmem – 68. – 3. 1. Ustalenia terminologiczne dotyczące problematyki autyzmu – 68. – 3. 2. Diagnostyczne kryteria autyzmu – 70. – 3. 3. Autyzm a procesy poznawcze – 74. – 3. 3. 1. Percepcja wzrokowa – 76. – 3. 3. 2. Percepcja słuchowa i umiejętności komunikacyjne – 80. – 3. 3. 3. Inne zmysły: dotyk, węch, smak – 84. – 3. 4. Kształtowanie umiejętności percepcyjnych w procesie uczenia się – 85. – 3. 5. Autyzm a emocje – 86. – 3. 6. Możliwości rozwoju umysłowego dzieci z autyzmem – 90. – Rozdział 4. Teorie wyjaśniające istotę autyzmu – 94. – 4. 1. Teoria umysłu (Theory of Mind – ToM ) a autyzm – 96. – 4. 2. Teoria funkcji wykonawczych (Executive Function Theory – EF) – 101. – 4. 3. Teoria słabej centralnej koherencji (Weak Central Coherence – WCC) – 105. – 4. 4. 1. Podsumowanie zaprezentowanych teorii – 107. – 4. 5. Badania nad umiejętnościami komunikacyjnymi osób autystycznych – 109. – Rozdział 5. Prezentacja badań własnych nad rozwojem możliwości umysłowych dzieci autystycznych -113. – 5. 1. Założenia badawcze – 115. – 5. 1. 1. Cele i procedura badań – 116. – 5. 1. 2. Pytania badawcze – 117. – 5. 1. 3. Hipotezy badawcze – 117. – 5. 2. Organizacja badań i opis badanej grupy – 120. – 5. 2. 1. Organizacja badań dotyczących specyficznych wskaźników różnicujących autyzm, niepełnosprawność intelektualną i specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka w diagnostyce dzieci do 3 r. ż. – 121. – 5. 2. 1. 1. Osoby badane – 122. – 5. 2. 1. 2. Metody badań – 124. – 5. 2. 1. 3. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (MFDR) – 124. – 5. 2. 2. Organizacja badań dotyczących zmian w sferze rozwoju umysłowego dzieci autystycznych w okresie od wczesnego do późnego dzieciństwa – 126. – 5. 2. 2. 1. – Osoby badane – 127. – 5. 2. 2. 2. Metody badań – 130. – 5. 2. 3. Ocena rozwoju umysłowego dzieci autystycznych na podstawie prób eksperymentalnych – 131. – 5. 2. 3. Ocena rozwoju umysłowego dzieci autystycznych na podstawie prób eksperymentalnych – 131. – 5. 2. 3. 1. – Pomiar umiejętności z zakresu Teorii Umysłu (ToM) – 132. – 5. 2. 3. 2. – Pomiar umiejętności z zakresu funkcji wykonawczych (EF) – 133. – 5. 2. 3. 3. – Pomiar umięjętności z zakresu Centralnej Koherencji (CC) – 136. – 5. 2. 4. Pomiar dyspozycji rozwojowych – 137. – 5. 2. 4. 1. – Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) – 137. – Rozdział 6. Analiza porównawcza możliwości rozwojowych małych dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i specyficznymi zaburzeniami mowy i języka – 140. – 6. 1. Praktyczne problemy wczesnej diagnostyki rozwojowej – 141. – 6. 2. Analiza porównawcza możliwości rozwojowych dzieci do 3. r. ż. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka – 143. – 6. 2. 1. Ustalenie zależności między badanymi funkcjami – 157. – Rozdział 7. – Analiza przebiegu zmian rozwojowych u dzieci autystycznych – 163. – 7. 2. Głębokość deficytów w autyzmie a specyfika przebiegu zmiany rozwojowej – 173. – Rozdział 8. Zmiany rozwojowe w zakresie ToM, EF, CC – 182. – 8. 1. Zmiany rozwojowe w zakresie teorii umysłu u dzieci autystycznych – 183. – 8. 1. 1. Głębokość deficytów w autyzmie a kształtowanie się możliwości ToM – 189. – 8. 1. 2. Funkcja ToM a wspomaganie rozwoju dziecka – 190. – 8. 2. Zmiany rozwojowe w zakresie funkcji wykonawczych (EF) u dzieci autystycznych – 197. – 8 .2. 1. Głębokość deficytów w autyzmie a kształtowanie się funkcji wykonawczych – 202. – 8 .2. 2. Funkcja EF a wspomaganie rozwoju – 204. – 8. 3. Zmiany rozwojowe w zakresie centralnej koherencji (słabej centralnej koherencji- WCC) u dzieci autystycznych – 206. – 8. 3. 1. Głębokość deficytów w autyzmie a kształtowanie się centralnej koherencji – 212. – 8. 3. 2. Funkcja CC a wspomaganie rozwoju dziecka – 213. – 8. 4. Ustalenie stopnia zależności między poziomem badanych sprawności w zakresie teorii umysłu oraz funkcji wykonawczych i centralnej koherencji – 215. – Podsumowanie – 217. – Bibliografia – 230. – Aneks -247. – Załącznik 1. Pomiar umiejętności z zakresu TOM – 248. – Załącznik 2.  Pomiar umiejętności z zakresu CC – 261. – Załącznik 3. Współczynnik korelacji dla zmiennych : wiek i funkcje mierzone skalą MFDR – 272. – Załącznik 4. Współczynnik korelacji dla zmiennych: ToM i funkcje skali rozwoju PEP-R – 273. – Załącznik 5. Współczynnik korelacji dla zmiennych: EF i funkcje skali rozwoju PEP-R – 274. – Załącznik 6. Szacowanie współczynnika korelacji dla zmiennych: CC i funkcje skali rozwoju PEP-R – 275. – Załącznik 7. Rysunki dowolne – 276.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s