Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński

 

Rodzina jako środowisko osób z autyzmem : aspekt wychowawczo-terapeutyczny / Jacek Jarosław Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. – 298 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna). – Bibliogr. s. [235]-257. – Streszcz. ang i niem. – ISBN 83-231-1820-5.

Książka Jacka Błeszyńskiego opisuje zagadnienie funkcjonowania dziecka autystycznego w środowisku rodzinnych. Autor szczegółowo przedstawia wiadomości dotyczące zaburzenia autystycznego oraz środowisko rodzinne takiego dziecka i wpływ zaburzenia na na relacje poszczególnych członków rodziny. Sporą część pracy zajmuje rozdział poświęcony poszczególnym metodom terapeutycznym i ich wykorzystaniu w środowisku domowym. Autor opiera swoją pracę na szerokim materiale badawczym, dlatego dużo miejsca poświęca również rozważaniom metodologicznym.

Wstęp – 9. – Część I. Inspiracje badawcze pracy. – 1. Źródła problemu – 17. – 2. Aparatura pojęciowa przyjęta w pracy – 19. – 3. Podstawy i dylematy metodologiczne – 24. – Część II. Rodzina osób z autyzmem – 1. Istota i specyfika autyzmu na tle głębokich deficytów rozwojowych – 31. – 1.1. Epidemiologia autyzmu – 32. – 1. 2. Przegląd osiowych zaburzeń autyzmu – ujęcie psychospołeczne i medyczne – 39. – 1. 3. Zróźnicowanie autyzmu w aspekcie rozwojowym – 58. – 1. 3. 1. Czynnik czasu wystąpienia objawów autyzmu – 63. – 1. 3. 2. Dynamika rozwojowa – 66. – 1. 3. 3. Nasilenie zaburzenia – 69. – 1. 4. Autyzm a wybrane zaburzenia w rozwoju – 72. – 1. 4. 1. Autyzm a upośledzenie umysłowe – 72. – 1. 4. 2. Ujęcie różnicujące autyzm z zaburzeniami funkcjonowania na tle zatrucia rtęcią – 75. – 1. 5. Założenia metodologiczne badań własnych – 79. – 1. 5. 1. Cele badań i problem badawczy – 80. – 1. 5. 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze – 82. – 1. 5. 3. Charakterystyka badanej grupy – 83. – 1. 6. Wyniki badań – 84. – 1. 6. 1. Podsumowanie i wnioski – 96. – 1. 6. 2. Rekomendacje dla praktyki pedagogicznej – 99. – 2. Funkcjonowanie rodziny z osobą autystyczną – 101. – 2. 1. Genetyczne uwarunkowania autyzmu – 102. – 2. 2. Podejście psychoanalityczne – 109. – 2. 3. Koncepcja etnograficzna – 113. – 2. 4. Środowisko rodzinne dzieci z autyzmem – 115. – 2. 4. 1. Okresy funkcjonalne rodzin z osobami autystycznymi – 117. – 2. 4. 2. Rodzice osób z autyzmem – 127. – 2. 4. 3. Rodzeństwo osób z autyzmem – 129. – 2. 4. 4. Inne osoby opiekujące się autystykami – 133. – 2. 5.Założenia metodologiczne badań własnych – 134. – 2. 5. 1. Cele badań i problem badawczy – 134. – 2. 5. 2. Metody i narzędzia badawcze – 136. – 2. 5. 3. Charakterystyka badanej grupy – 141. – 2. 5. 4. Organizacja i przebieg badań – 142. – 2. 6. Wyniki badań – 142. – 2. 6. 1. Podsumowanie i wnioski – 148. – 2. 6. 2. Rekomendacje dla praktyki pedagogicznej – 153. – 3. Wspomaganie osób z autyzmem – aspekt rozwoju – 156. – 3. 1. Terapia pedagogiczna – 158. – 3. 1. 1. Metody terapii niedyrektywnej w pracy z dzieckiem autystycznym – 161. – 3. 1. 1. 1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – 161. – 3. 1. 1. 2. Metoda Opcji (The Son-Rise). Program Barry Neil Kaufmana – 164. – 3. 1. 1. 3. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – 167. – 3. 1. 1. 4. Programy Aktywności Marianny i Christophera Knillów – 169. – 3. 1. 1. 5. Metoda Integracji Sensorycznej – 170. – 3. 1. 1. 6. Muzykoterapia – 171. – 3. 1. 2. Metody terapii dyrektywnej w pracy z dzieckiem autystycznym – 172. – 3. 1. 2. 1. Podejście behawioralne – 172. – 3. 1. 3. Programy behawioralne wykorzystywane w pracy z dzieckiem autystycznym w Polsce – 174. – 3. 1. 3. 1. Metoda Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń (SSP) Zbigniewa Szota – 175. – 3. 1. 3. 2. Holding – 176. – 3. 1. 4. Inne metody terapii – 177. – 3. 1. 4. 1. Terapia Alfreda Tomatisa – 178. – 3. 1. 5. Wybrane modele terapii rodzinnej – 185. – 3. 2. Wpływ terapii na rozwój osób z autyzmem – 187. – 3. 3. Założenia metodologiczne badań własnych – 190. – 3. 3. 1. Cele badań, problemy badawcze, zmienne – 190. – 3. 3. 2. Metody i narzędzia badawcze – 192. – 3. 3. 3. Charakterystyka badanej grupy – 195. – 3. 3. 4. Organizacja i przebieg badań – 195. – 3. 4. Wyniki badań – 196. – 3. 4. 1. Podsumowanie i wnioski – 212. – 3. 4. 2. Rekomendacje dla praktyki pedagogicznej – 215. – Część III. Próba syntezy i wnioski końcowe – 1. Czynniki wpływające na rodzinę z osobą autystyczną – 219. – 2. Koncepcja triady – wnioski końcowe – 226. – 2. 1. Zmiany dotyczące dziecka autystycznego – 226. – 2. 2. Zmiany dotyczące rodziny – 228. – 2. 3. Zmiany zachodzące w środowisku społecznym – 229. – 3. Zakończenie – 233. – Bibliografia – 235. – Aneksy – Aneks 1. Wywiad dotyczący rozwoju dziecka autystycznego – 261. – Aneks 2. Skala Oceny Zachowań Autystycznych – 277. – Aneks 4. Diagnostic Check for Behavior – Distributed Children E-2 – 278. – Family of an autistic person, Educational and therapeutic aspects (Summary) – 293. – Die Familie als Umfeld von Personen mit Autismus. Padagogisch-therapeutische Aspekte (Zusammenfassung) – 296.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s