Dorośli z autyzmem : teoria i praktyka / Hugh Morgan

 

95. dorośli z autyzmem teoria i praktyka

Dorośli z autyzmem : teoria i praktyka = Adults with autism / Hugh Morgan ; [tł. Paweł Paszkowski, Elżbieta Krasodomska, Dorota Wąsik]. – Kraków : Fundacja Wspólnota Nadziei, 2004. – 302 s. wykr. ; 23 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. – ISBN 83-917718-2-2.

Autorzy książki wnoszą swój wkład do wolno, ale stale powiększającego się piśmiennictwa dotyczącego autyzmu u ludzi dorosłych. Publikacja służy między innymi rozwijaniu strategii postępowania z osobami dorosłymi z autyzmem oraz projektowania usług dla tych osób. W książce autorzy opisali aktualny stan usług i działania podejmowane przez różne organizacje w rożnych krajach Podane zostały również przykłady z życia dorosłych osób z autyzmem i objawy autyzmu, z jakimi zmagają się w życiu codzienny. Książka stanowi jedno z najbardziej kompleksowych publikacji na ten temat.

Słowo wstępne, Geraldine Peacock – 13. – Przedmowa, John Corbett i Hugh Morgan – 15. – Wstęp, Hugh Morgan – 17. – 1. Usługi dla dorosłych z autyzmem : porównanie sytuacji w różnych krajach, Hugh Morgan – 23. – Zagadnienia wspólne – 23. – Rodzic młodego człowieka z autyzmem mieszkający w Grecji – 25. – Rodzic młodego człowieka z autyzmem mieszkający w Wielkiej Brytanii – 25. – Postępy w rozwoju usług dla osób z autyzmem – przegląd sytuacji w różnych krajach – 25. – Chile – 26. – Indie – 27. – Japonia – 28. – Australia – 29. – Islandia – 31. – Luksemburg – 33. – Spółdzielna „Piotruś Pan” – 33. – Zwykła praca – 34. – Domy grupowe – 34. – Dorośli nie będący pod opieką Instytutu – 34. – Hiszpania – 36. – Portugalia – 38. – Doświadczenia greckie – 39. – Częstotliwość występowania autyzmu w Grecji – 39. – Świadomość społeczna – 39. – Pomoc dostępna dla osób z autyzmem w Grecji – 40. – Tło polityczne – 41. – Oficjalna rejestracja Greckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Osób z Autyzmem (1992) – 42. – Przyszłość – 43. – Podsumowanie – 44. – Podziękowania – 44. – Bibliografia – 45. – 2. Filozofia leżąca u podstaw usług dla dorosłych z autyzmem : krytyka stosowania wartości ogólnych w odniesieniu do konkretnych sytuacji, Hugh Morgan – 47. – Przyjmowana filozofia – 48. – Korzenie teorii humanistycznej. Zarys historyczny – 48. – Ocena koncepcji „normalizacji” – 50. – Normalizacja oczami rodzicó – 51. – Normalizacja w szkoleniu specjalistów – 52. – Podkreślanie „inności” – 52. – Normalizacja, „obraz samego siebie” i autyzm – 53. – Interpretowanie normalizacji: kwestie dotyczące projektowania usług – 56. – Czego sami dorośli z autyzmem oczekują od projektowanych usług? – 57. – Streszczenie wyników ankiety – 58. – Jakość relacji między dorosłą osobą z autyzmem i jej opiekunem – 59. – Niezależność i autyzm – 60. – Streszczenie rozdziału – 62. – Podziękowania – 63. – Załącznik 2.1. – 64. – Bibliografia – 67. – 3. Ocena usług dla dorosłych z autyzmem : Autism Quality Audit and Accreditation Programme ( Audyt Jakości i Program Akredytacji ), Hugh Morgan i Bob Reynolds – 69. – Wprowadzenie – 70. – Doprecyzowanie pojęcia jakości – 71. – Jakie cechy decydują o jakości usług? – 71. – Jakie elementy powinny być zawarte w programie monitoringu jakości, oceniającym świadczenie pomocy socjalnej? – 71. – Potencjalne korzyści dla odbiorców usług – 72. – Potencjalne korzyści dla pracowników – 72. – Model akredytacyjny – 72. – Po co nam system akredytacji? – 73. – Wprowadzenie systemu akredytacji usług dla dorosłych z auryzmem – 73. – Przykład oceny usług : Autism Quality Audit and Accreditation Programme (Audyt Jakości i Program Akredytacji ) – 74. – Tło powstania programu – 74. – Zespół akredytacyjny – 74. – Cele zespołu akredytacyjnego – 76. – Sposób pozyskiwania danych do oceny – 76. – Baza informacyjna – kryteria oceny – 76. – Kto podejmuje decyzję o przyznaniu ośrodkowi akredytacji lub o jej wstrzymaniu ? – 78. – Doświadczenie akredytacji – Z perspektywy rodzica – Z perspektywy członka zespołu oceniającego – Z perspektywy kierownika ośrodka – Wnioski z pierwszych dwóch lat od wprowadzenia –Potwierdzone korzyści – Kwestie problematyczne – Na ile program jakości i akredytacji usług spełnia postulaty – Streszczenie rozdziału – 88. – Podziękowania – 89. – Bibliografia – 89. – 4. Rozwijanie elastyczności u dorosłych z autyzmem, Rita Jordan, Stuart Powell – 90. – Wprowadzenie – 90. – Problemy – 90. – Trudności wiążące się ze zmianą – 90. – Brak spontaniczności i inicjatywy – 92. – Problemy z wyobraźnią i twórczym myśleniem – 93. – Stereotypowe myślenie i zachowanie – 95. – Implikacje praktyczne – 96. – Tworzenie sytuacji wolnych od niepokoju – 96. – Uczenie zrozumienia i świadomości – 98. – Dochodzenie do właściwych znaczeń – 98. – Rozwijanie strategii pamięciowych – 99. – Rozwijanie umiejętności wyboru – 100. – Uczenie bardziej elastycznego i twórczego zachowania – 102. – Wnioski – 103. – Bibliografia – 103. – 5. Przywiązanie i strata : sytuacje zmian życiowych i przeżywanie żałoby, Hugh Morgan – 105. – Przywiązanie – 106. – Wstęp – 106. – Dorośli z autyzmem a relacja przywiązania – 106. – Strata – 108. – Przywiązanie dające poczucie bezpieczeństwa – 108. – Utrata więzi – 109. – Sytuacja przejściowa: Jeden z przykładów przywiązania i straty w autyzmiem – 111. – Wstęp – 111. Status dorosłego – 111. – Okres przejściowy w autyzmie – 112. – Podstawy

teoretyczne – 113. – Zmiana w okresie dorastania – 114. – Zmiana sytuacji – 117. – Podsumowanie – 118. – Żałoba – 119. – Przeżywanie żałoby jako doświadczenie indywidualne – 120. – Reakcje na śmierć najbliższych u dorosłych z autyzmem – 121. – Wsparcie dla dorosłych z autyzmem, którzy utracili bliskich – 122. – Rola opiekunów – 123. – Zadania – 124. – Właściwy poziom wyjaśnień – 124. – Udział w pogrzebie – 124. – „Przepracowywanie straty najbliższych – 124. – Zrozumieć opiekunów – 125. – Grupy wsparcia podczas żałoby – 125. – Streszczenie rozdziału – 125. – Podziękowania – 126. – Załącznik 5.1. – 127. – Bibliografia – 128. – 6. Znaczenie wieku, statusu społecznego i płci dla osób dorosłych z autyzmem, Eve Matthews – 130. – Wstęp – 130. – Treść rozdziału – 131. – Różne sposoby wyjaśniania triady zaburzeń w autyzmie – 132. – Teoria afektywna – 132. – Teoria wolicjonalna (motywacyjna) – 132. – Teoria umysłu – 133. – Jakie implikacje niesie to dla eksperymentów badawczych? – 138. – Eksperyment Sygnałów Wizualnych – 138. – Kto wziął udział w eksperymencie? – 138. – W jaki sposób dobrano grupę kontrolną? – 139. – Jakich materiałów użyto w Eksperymencie Sygnałów Wizualnych? – 140. – Jaką procedurę zastosowano w Eksperymencie Sygnałów Wizualnych? – 143. – Jaką przyjęto metodę punktowania i obliczania wyników w Eksperymencie Sygnałów Wizualnych? – 143. – Co wynikało z Eksperymentu Sygnałów Wizualnych? – 144. – Podsumowanie badań – 148. – Jakie implikacje mają wyniki eksperymentu dla aktualnych teorii psychologicznych? – 149. – Czy rezultaty eksperymentu potwierdzają te teorie, czy też ukazują ich nieścisłości ? – 149. – Kilka myśli na zakończenie – 152. – Jakie implikacje praktyczne mają wyniki Eksperymentu Sygnałów Wizualnych? – 153. – Bibliografia – 154. – 7. Organizacja modelu wsparcia dla dorosłych z autyzmem w ramach kształcenia ponadpodstawowego, Hugh Morgan, Gwenn Edwards, Lynn Mason – 156. – Kontekst polityczny – 156. – Wartość edukacji dla dorosłych z autyzmem – 157. – Dorośli z autyzmem w kształceniu ponadpodstawowym – 158. – Niedawne zmiany w systemie finansowania colleg’ów – 159. – Dlaczego szkoły ponadpodstawowe zawiodły dorosłych z autyzmem? – 159. – Program formalny – 160. – Program nieformalny – 161. – Podejście do kształcenia ponadpodstawowego osób z autyzmem – 161. – The Oakfield House/ Matthew Boulton College Project. Wspólne przedsięwzięcie domu i college’u – 162. – Tło i metoda – 163. – Otoczenie i lokalizacja – 163. – Procedura – 163. – Uczestnicy – 164. – Wprowadzenie do college’u – 165. – Rozpoczęcie projektu – 165. – Wprowadzone zmiany – 166. – Wnioski – 166. – Omówienie – 167. – Zalecenia na przyszłość – 168. – Streszczenie rozdziału – 169. – Podziękowania – 170. – Załącznik 7.1. – 171. – Bibliografia – 174. – 8. Szkolenie zawodowe i organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z syndromem Aspergera i autyzmem : przykład Gloucestershire Group Homes, Alison Matthews – 176. – Wprowadzenie – 176. – Model kształcenia zawodowego w Gloucestershire

Group Homes – 177. – Kluczowe elementy usług w zakresie specjalistycznego zatrudnienia – 178. – Droga do zatrudnienia – 179. – Trening w zakresie umiejętności podstawowych i rozwój osobowy – 181. – Ocena – 182. – Indywidualny proces oceny ETU – 182. – Ocena PACT (ośrodka doradztwa zawodowego Placing Assessment and Counselling Team) – 183. – Adaptacja oceny PACT dla osób z autyzmem lub syndromem Aspergera – 183. – Doradztwo zawodowe – 186. – Praca w warunkach chronionych (enclave work) – 187. – Model firmy – 188. – Doświadczenie zawodowe w „mobilnym zespole” (mobile crew) – 190. – Praktyka zawodowa z trenerem (job coach) – 193. – Rola trenera zawodowego we wspieraniu jednostki w jej pracy zawodowej – 193. – – System pracy wspomaganej (supportive employment services) w Wielkiej Brytanii – 194. – Streszczenie rozdziału – 194. – Podziękowania – 195. – Załącznik 8.1. – 196. – Załącznik 8.2. – 197. – Bibliografia – 197. – 9. Sprawowanie opieki zdrowotnej nad dorosłymi osobami z autyzmem, Gillian Wainscott, John Corbet – 198. – Badanie medyczne – 199. – Profilaktyka – 200. – Zapobiegawcza opieka dentystyczna – 201. – Epilepsja a autyzm – 202. – Autyzm a okres dojrzewania – 204. – Autyzm w wieku późniejszym – 206. – Zaburzenia emocjonalne – 207. – Depresja – 207. – Niepokój – 207. – Tiki i zespół Tourette’a – 207. – Schizofrenia – 208. – Podsumowanie – 208. – Bibliografia – 209. – 10. Problemy psychiczne i behawioralne oraz leczenie farmakologiczne, David J. Clarke – 210. – Klasyfikacja zaburzeń psychicznych oraz ich cechy kliniczne – 213. – Urojenia – 213. – Halucynacje – 213. – Otępienie – 214. – Delirium – 214. – Schizofrenia – 214. – Zaburzenia urojeniowe – 215. – Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne – 215. – Zaburzenia nastroju – 215. – Zaburzenia depresyjne – 215. – Zaburzenia dwubiegunowe – 215. – Zaburzenia nerwicowe związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi – 216. – Zaburzenia osobowości – 216. – Upośledzenie umysłowe/zaburzenie zdolności uczenia się – 217. – Zaburzenia autystyczne – 217. – Zaburzenia ujawniające się w dzieciństwie lub okresie dojrzewania – 217. – Leczenie farmakologiczne – 218. – Skuteczność leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych – 218. – Leki przeciwpsychotyczne – 219. – Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TCA, TLPD) – 221. – Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – 221. – Karbamazepina – 222. – Lit – 222. – Propranolol – 223. – Antagoniści receptorów opioidowych – 223. – Zaburzenia zachowania i autyzm – 224. – Leczenie farmakologiczne zaburzeń zachowania – 224. – Zachowanie agresywne – 224. – Niewłaściwe zachowanie seksualne – 228. – Zachowania prowadzące do samouszkodzenia – 230. – Łaknienie spaczone – 233. – Farmakologiczne oddziaływanie na cechy autyzmu – 234. – Wnioski – 238. – Bibliografia – 238. – 11. Ocena stylu percepcji i uczenia się jako podstawa przewidywania trudnych zachowań dorosłych z autyzmem i reagowania na nie, Hugh Morgan – 224. – Stanowisko psychodynamiczne – 245. – Podejście farmakologiczne – 245. – Podejście edukacyjne – 246. – Podejście behawioralne – 247. – Inne rodzaje interwencji – 248. – Raczej osiąganie poziomów zrozumienia niż reagowanie na objawy – 249. – Stawianie drogowskazów – 250. – Powiązanie trudnego zachowania z triadą zaburzeń – 253. – Strespraktyka – 253. – Reakcja na trudne sytuacje – ogólne wskazówki dla praktyków – 257. – Streszczenie rozdziału – 258. – Podziękowania – 259. – Bibliografia – 259.- 12. Praca z dorosłymi osobami z autyzmem w ośrodkach stałego pobytu : strategia szkolenia praktyków, Hugh Morgan – 261. – Wstęp – 261. – Wpływ na szkolenie – 261. – Ścisły związek między praktyką ogólnej opieki a praktyką specyficznie odnoszącą się do autyzmu – 263. – Artykulacja potrzeb – 264. – Na ile dobrze wyposażony jest personel pracujący z dorosłymi z autyzmem w podstawową wiedzę na temat dobrej praktyki opieki rezydencjalnej? – 264. – Personel opiekuńczy – 265. – Personel kierowniczy – 265. – Jakie wnioski można wyciągnąć, jeśli chodzi o pracę z osobami z autyzmem – 266. – Tematy szkolenia na poziomie pierwszym – 267. – Strategie szkoleniowe – 267. – Szkolenie wewnętrzne – 268. – Zewnętrzne, krótkie kursy (jedno-lub kilkudniowe) – 269. – Oddelegowanie do uczestnictwa w zewnętrznych, ogólnych kursach prowadzących do uzyskania odpowiednich kwalifikacji – 270. – Uczenie się na odległość – 270. – Poziom drugi – szkolenie pod kątem autyzmu – 271. – Filozofia i historia placówki – 273. – Uściślanie zakresu zaburzeń występujących w obrębie autyzmu – 273. – Zrozumienie niekonwencjonalnego charakteru uczenia się u osób z autyzmem i właściwe nań reagowanie – 274. – Oceny specyficzne dla autyzmu – 274. – Stosowanie i nadużywanie leków – 274. – Przywiązanie i strata : okres przejściowy i żałoba – 275. – Tworzenie stabilnego środowiska, wolnego od niepokoju, ale również uczenie bardziej elastycznych zachowań – 275. – Samostanowienie – 275. – Nieawersyjne podejście do kontrolowania trudnego zachowania – 275. – Specjalistyczne profesjonalne kwalifikacje do pracy z dorosłymi z autyzmem – 276. – Program szkoleniowy Europejskiej Grupy Edukacyjnej – 276. – Advanced Certificate of Education Autism (Adults) – świadectwo ukończenia kursu na poziomie zaawansowanym w zakresie edukacji doroslych z autyzmem – 276. – Identyfikacja potrzeby kursu dla praktyków pracujących z dorosłymi z autyzmem – 277. – Zawartość kursu – 277. – Metody nauczania – 278. – Przyszłość – 279. – Streszczenie rozdziału – 279. – Podziękowania – 280. – Bibliografia – 280. – Posłowie : Przyszłe tendencje w rozwoju usług dla dorosłych z autyzmem w Wielkiej Brytanii, Hugh Morgan – 282. – Wpływanie na sektor publiczny – 282. – Pomoc odciążająca dla rodzin – 283. – Praca z dorosłymi z autyzmem i syndromem Aspergera będącymi na wysokim poziomie funkcjonowania – 284. – Edukacja przez całe życie – 285. – Wpływ publikacji naukowych na praktykę – 285. – Kształcenie specjalistów – 286. – „Cudowne lekarstwa” – 287. – Czynienie świata bardziej zrozumiałym : nowe technologie – 288. – Załącznik 1 – 289. – Bibliografia – 291. – Indeks – 293.

 

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s