Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz

85. możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych markiewicz

Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 177 s. : rys. , wykr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [163]-177. – ISBN 83-227-2251-6.

Celem książki jest prezentacja teorii oraz badań prowadzonych obecnie w Polsce i krajach Europy Zachodniej nad rozwojem sprawności komunikacyjnej osób z autyzmem. Autorka stawia sobie również za cel wskazanie, jak można wykorzystać teorie i praktykę psychologiczną w organizowaniu pracy terapeutycznej dzieci autystycznych. Katarzyna Markiewicz poprzez swoje badania proponuje stworzenie systemu komunikacji niejęzykowej i posługiwania się w nim w społecznych interakcjach. Może on stanowić ważny element pracy terapeutycznej i umożliwia stymulowania rozwoju osób z autyzmem.

Wstęp – 9. – Rozdział I. Istota autyzmu wczesnodziecięcego – 13. – 1. 1. Współczesne poglądy na etiologię autyzmu – 14. – 1. 2. Reprezentacje społeczne – skrypty – 18. – 1. 3. Teoria centralnej koherencji (Central Coherence) – 19. – 1. 4. Teoria Funkcji Wykonawczych w interpretacji istoty autyzmu (Executive Functions) – 23. – 1. 5. Organiczne uwarunkowania autyzmu – 25. – 1. 6. Współczesne badania nad psychospołecznymi uwarunkowaniami autyzmu -25. – 1. 6. 1. Etologiczna teoria Nico Tinbergena – 33. – 1. 7. Polietiologiczne uwarunkowania autyzmu – 35. – Wnioski – 43. – 3. Współczesne kryteria diagnozowania autyzmu – 43. – 3. 1. Zaburzenia rozwoju psychiczne – 45. – 3. 1. 1. Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka – 46. – 3. 1. 2. Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym – 52. – Wnioski – 53. – 4. Epidemiologia zaburzenia – 54. – 5. Podsumowanie – 56. – Rozdział II. Sprawność komunikacyjna – 59. – 1. Język a komunikacja – 59. – 1. 1. Komunikacja – ustalenia terminologiczne – 61. – 1. 2. Klasyfikacja znaków w procesie komunikacji – 64. – 1. 3. Model komunikacji Bożydara L. J. Kaczmarka – 66. – Wnioski – 67. – 2. Kształtowanie się umiejętności komunikacyjnych – 67. – 2. 1. Percepcja języka w aspekcie rozwojowym – 70. – 2. 2. Prawidłowości rozwoju przedsłownego – 72. – 2. 3. Przedjęzykowe formy zachowań komunikacyjnych – 73. – 2. 3. 1. Płacz – 75. – 2. 3. 2. Gesty – 75. – 2. 3. 3. Mimika – 76. – Wnioski – 76. – 3. Sprawność językowa i kompetencja komunikacyjna w kontekście teorii umysłu – 77. – 3. 1. Związek procesów umysłowych z osiągnięciami komunikacyjnymi – 78. – Wnioski -80. – 4. Komunikacja niejęzykowa – zagadnienia szczegółowe – 4. 1. Analiza elementów składowych komunikacji niejęzykowej – 81. – 4. 4. 1. Symptomy i sygnały mimiczne – 82. – 4. 1. 2. Gesty w komunikacji – 83. – 4. 1. 3. Komunikacja w zachowaniach przestrzennych – 84. – 4. 1. 4. Dźwięki w komunikacji – 85. – 4. 1. 5. Znaczenie zachowań głosowych w komunikacji niejęzykowej – 86. – 4. 2. Funkcje komunikacji niejęzykowej – 87. – 5. Podsumowanie – 88. – Rozdział III. Możliwościkomunikacyjne dzieci autystycznych – 91. – 1. Deficyty komunikacyjne w autyzmie – 92. – 1. 1. Deficyty poznawczo-komunikacyjne osób autystycznych – 98. – 1. 2. Deficyty społeczno-komunikacyjne – 100. – Wnioski – 101. – 1. 3. Deficyty komunikacji językowej -102. – 1. 4. Zespół Aspergera w kontekście analizy sprawności komunikacyjnej – 108. – Wnioski – 109. – 2. Komunikacja niejęzykowa dzieci autystycznych – 110. – 2. 1. Stan badań nad komunikacją niejęzykową dzieci autystycznych – 110. – Rozdział IV. Badania własne nad systemem komunikacji niejęzykowej dzieci autystycznych – 115. – 1. Charakterystka komunikacji niejęzykowej dzieci autystycznych – założenia badawcze – 115. – 1. 1. Warunki doboru grupy – 116. – 1. 2. Metody procedury badawczej – 120. – 1. 3. Organizacja i przebieg badań – 123. – 1. 4. Charakterystyka warunków socjoekonomicznych badanych – 125. – Wnioski – 129. – 2. Charakterystyka znaczenia zachowań komunikacyjnych – 131. – 2. 1. Charakterystyka znaczenia gestów – 131. – Wnioski – 133. – 3. Charakterystyka mimicznego porozumiewania się dzieci autystycznych – 134. – Wnioski – 134. – 4. Charakterystyka głosowych sygnałów niejęzykowych u badanych dzieci autystycznych – 135. – Wnioski – 139. – 5. Porównanie komunikacyjnej aktywności niejęzykowej dzieci autystycznych mówiących i niemówiących – 139. – 6. Podsumowanie – 142. – Rozdział V. Jakościowa analiza komunikacji niejęzykowej dzieci autystycznych – 145. – 1. Zachowania typu “acting out” jako przejaw komunikacji niejęzykowej badanych dzieci – 146. – 1. 1. Obserwacje – 148. – 2. Niejęzykowe komunikowanie stanów przyjemnościowych – 151. – 2. 1. Obserwacje -151. – 2. 2. Obserwacje – 156. – 2. 3. Inne dzieci – 158. – Zakończenie – 159. – Bibliografia – 163.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s