Mowa i język dzieci z autyzmem : wybrane zagadnienia / Jacek Błeszyński

33. Mowa i język dzieci z autyzmem

Mowa i język dzieci z autyzmem : wybrane zagadnienia / Jacek Błeszyński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998. – 174 s. : wykr. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 138-148. – ISBN 83-87006-86-0.

Autor publikacji Jacek Błeszyński podjął się pracy ukazania znaczenia języka werbalnego i komunikacji pozawerbalnej w życiu dziecka z autyzmem oraz roli czynników środowiskowych w kształtowaniu się komunikacji takiego dziecka. W części opisującej przebieg badań przedstawiony został materiał dotyczący mowy dziecka autystycznego.. Do tej pory nie opisano jeszcze tak szczegółowo języka dziecka takiego dziecka i procesów jego rozwoju. Książka ma na celu ukazanie elementów mogących mieć wpływ na kształtowanie się umiejętności komunikacji u dziecka, analiza zebranych danych pozwala zaś poznać czynniki mające wpływ na środowisko rodzinne i prowadzoną terapię.

Przedmowa. -3. – Wstęp – 3. – I. Podstawowe informacje na temat charakterystycznych cech oraz przyczyn autyzmu – 7. – 1. System objawowy (symptomatologiczny) – 8. – 2. System teoretyczny – 8. – 3. System operacyjny – 18. – 4. System porównawczy – 21. – Podsumowanie – 24. – II. Autyzm w koncepcjach interakcji językowych – 27. – 1. Podejście psychoanalityczne – 27. – 2. Podejście behawioralne – 31. – 3. Podejście biologiczne – 34. – 4. Podejście kognitywistyczne (poznawcze) – 40. – Podsumowanie – 41. – III. Problemy komunikatywności dzieci z autyzmem – 43. – 1. Przegląd badań nad mową i językiem dziecka z autyzmem – 43. – 1.1. Porównanie autyzmu z innymi zaburzeniami – 44. – 1. 2. Zależności zaburzeń od stanu rozwoju mowy i języka – 46. – 1. 2. 1. Echolalia – 47. – 1. 2. 2. Zaimek osobowy “ja” – 49. – 1. 3. Rozumienie treści i próby inicjowania mowy – 54. – 1. 4. Aspekt fonologiczny – 54. – 1. 5. Zaburzenia suprasegmentalne – 55. – 1. 6. Mowa a kształtowanie się struktur mózgowych – 56. – 1. 7. Mowa a percepcja zmysłowa – 57. – 1. 8. Badania nad koncentrację uwagi – 58. – 2. Komunikacja i formy kompensacji w środowisku rodzinnym dziecka autystycznego – 58. – 2. 1. Badania nad komunikacją – 58. – 2. 2. Formy kompensacji zaburzeń dziecka autystycznego – 58. – 2. 1. Badania nad komunikacją – 58. – 2. 2. Formy kompensacji zaburzeń komunikacyjnych – 61. – 3. Wspomaganie rozwoju komunikacji w rodzinie – 63. – 3. 1. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) – 65. – 3. 2. Elementarz O. I. Lovaasa – 66. – 3. 3. Program Rodzinny – 67. – 3. 4. The Son-Rise Program B. N. Kaufman – 69. – 3. 5. Delavare Autistic Program – 71. – 3. 5. 1. Obrazowy system wymiany w komunikacji – 71. – 3. 6. Inne rodzaje terapii – 74. – 4. Typy aktywności w porozumiewaniu się środowiska rodzinnego z dzieckiem autystycznym – 75. – 4. 1. Komunikacja pozawerbalna – próby wykorzystania języka migowego – 75. – 4. 2. Komunikacja werbalna – próby pełnego rozwijania języka – 76. – 4. 3. Ułatwiona komunikacja (Facilitated Communication- F/C) – 76. – 5. Opis kategorii różnicujących mowę dzieci z autyzmem – 81. Podsumowanie – 82. – IV. Wybrane metody i techniki badań autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem mowy i języka dziecka – 87. – 1. Test Denver II. – 87. – 2. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych – 92. – 3. Kwestionariusz Zachowania Nielingwistycznego – 94. – 4. Wywiad dotyczący rozwoju mowy dziecka z autyzmem – 95. – 5. Kwestionariusze E-2 i E-3 Instytutu Badań Autyzmu w San Diego – 95. – 6. Analiza dokumentów – 97. – 7. Badania prowadzone przy pomocy CLAC-The Check-List for Autistic Children – 97. – 8. Profil Psychoedukacyjny dla dzieci i dorosłych E. Schopler PEP i AAPEP-zindywidualizowana ocena – 98. – V. Badania nad rozwojem mowy dzieci z autyzmem – 102. – 1. Cel i przedmiot badań – 102. – 2. Organizacja badań (1992-1995) – 103. – 3. Metody badań – 103. – 4. Pierwszy etap badań – Rodzina i rozwój dziecka – 104. – 4. 1. Rodzice dzieci z autyzmem – 104. – 4. 2. Dziecko z autyzmem w rodzinie – 106. – 4. 3. Dane dotyczące okresu natalnego dziecka z autyzmem – 108. – 4. 4. Zaobserwowane przez rodziców niepokojące zaburzenia w okresie noworodkowym – po wypisaniu dziecka ze szpitala – 110. – 4. 5. Opieka specjalistyczna – 111. – 4. 6. Warunki bytowe – 114. – 5. Drugi etap badań – Charakterystyka stopnia rozwoju języka badanych dzieci – 115. – 5. 1. Przebieg kształtowania się mowy na podstawie indywidualnych przypadków – 115. – 5. 2..Artykulacja głosek – 119. – 5. 3. Budowa i sprawność narządów artykulacyjnych badanych dzieci – 120. – 5. 4. Wypowiedzi echolaliczne i brak zaimka osobowego “ja” – 122. – 5. 4. 1. Charakterystyka echolalii – 122. – 5. 4. 2. Zaimek “ja” – 123. – 5. 5. Formułowanie wypowiedzi słownych – 125. – 5. 6. Preferencje komunikacyjne – 128. – Podsumowanie – 132. – 6. Wnioski – 134. – Bibliografia – 138. – Aneks – 149.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s