Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski

27. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym gałkowski

Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 271, [ 1] s. : rys. , wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 265-[272]. – ISBN 83-02-05711-8.

Książka omawia problemy dzieci autystycznych występujące podczas wychowania w domu rodzinnym oraz w trakcie kształcenia szkolnego. Szczegółowo opisane zostało funkcjonowanie dziecka autystycznego w rodzinie, trudna sytuacja rodziców, syndrom wypalenia oraz metody wychowawcze. W części poświęconej edukacji szkolnej opisane zostały działania, jakie mogą podjąć opiekunowie i nauczyciele, aby ułatwić dzieciom autystycznym funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Wprowadzenie – 7. – – Rozdział I. Ogólne zasady kształtowania się więzi emocjonalnych w rodzinie i ich zaburzenia – 13. – 1. Przywiązanie dziecka do matki i skutki zakłócenia tego procesu – 13. – 2. Zróżnicowane skutki zakłóceń w tworzeniu się przywiązania – 17. – 3. Trudności w tworzeniu się przywiązania u dzieci autystycznych – 21. – 4. Rodzina jako źródło pozytywnych doświadczeń i jej znaczenie dla rozwoju dziecka – 23. – 5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – 25. – 6. Rodzice dzieci autystycznych w roli „kozłów ofiarnych” – 30. – 7. Współczesne koncepcje psychoanalityczne dotyczące autyzmu – 32. – 8. Depresja u dzieci i jej psychoanalityczne interpretacje – 34. – – Rozdział II. Rodzina wychowująca dziecko autystyczne – 37. – 1. Pierwsze próby psychogennych interpretacji autyzmu – 37. – 2. Ekologia i etologia a funkcjonowanie rodziny – 41. – 3. Stresy rodzinne związane z niepełnosprawnością dziecka – 45. – 4. Czynniki warunkujące zaakceptowanie dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. – 53. – – Rodział III. Rodzice świadkami patologicznego rozwoju dziecka – 57. – 1. Ograniczenia poznawcze i społeczne charakteryzujące autyzm w ujęciu psychoanalizy – 59. – 2. Formy komunikowania się rodziców z profesjonalistami w sprawach dotyczących pomocy dziecku – 63. – 3. Dostowanie pomocy specjalistycznej do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny – 66. – 4. Nowe idee, sprzeczne zalecenia i sytuacja rodziców – 68. – 5. Podstawowe potrzeby rodziców w wymianie informacji z profesjonalistami – 73. – – Rozdział IV. Charakterystyka zespołu wypalania się sił – 80. – 1. Czynniki wpływające na powstanie zespołu wypalania się sił – 82. – 2. Badania własne nad zespołem wypalania się sił – 87. – 3. Wsparcie społeczne a wypalanie się sił u rodziców – 94. – 4. Formy pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci autystycznych – 99. – – Rozdział V. Wychowanie i opieka a nowe jakości życia – 104. – 1. Priorytety wychowawcze a oddziaływaanie rodziny – 104. – 2. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej jako jeden z celów wychowawczych – 109. – 3. Budowanie zaufania do siebie i innych – 110. – 4. Prawo do szacunku i inności – 113. – 5. Zmiany w dotychczasowych funkcjach i strukturach wychowania i usprawniania – 115. – 6. Model rehabilitacji oparty na społeczności lokalnej – 118. – – Rozdział VI. Ogólne zasady opieki szkolnej przeznaczonej dla dzieci autystycznych – 123. – 1. Specyficzne aspekty procesu dydaktycznego – 123. – 2. Metoda ułatwionej komunikacji w procesie wychowania i nauczania dzieci autystycznych – 128. – 3. Zróżnicowane potrzeby wychowawcze i dostosowane do nich oddziaływania – 133. – 4. Niektóre uwarunkowania postępów w nauce w zależności od cech indywidualnych i realizowanego programu zajęć – 136. – 5. Dzieci dotknięte autyzmem o wyższym poziomie intelektualnym – 141. – – Rozdział VII. Zasady dotyczące ustrukturowanego podejścia w programach szkolnych – 147. – 1. Uwagi wstępne – 147. – 2. Z doświadczeń ośrodków amerykańskich – 149. – 3. Deficyty w uspołecznieniu a strategie wychowawcze – 154. – 4. Podstawowe etapy w realizacji programu wychowania i nauczania grupowego –160. – 5. Stymulowanie aktywności psychoruchowej w interakcji społecznej – 164. – 6. Badania nad zdolnością klasyfikowania prostego układu bodźców wzrokowych (kolorów i kształtów) – 172. – – Rozdział VIII. Usprawnianie dziecka autystycznego w szkole specjalnej – 176. – 1. Założenia ogólne – 176. – 2. Teoretyczne podstawy badań i pojawiające się pytania – 178. – 3. Charakterystyka dzieci objętych badaniami – 182. – 4. Metody badań i rejestrowanie wyników – 184. – 5. Analiza i interpretacja ocen dotyczących postępowania usprawniającego – 188. – 6. Programy postępowania usprawniającego – 194. – 7. Efekty procesu usprawniania – 201. – 8. Podsumowanie wyników – 208. – Zakończenie – 211. – – Aneks – Karta rejestrowannia postępów w rozwoju dziecka – 215. – Program nauczania przeznaczony dla dzieci autystycznych (kl. I-IV) – 223. – Karta Praw Osób Autystycznych – 263. – Bibliografia – 265.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s